Preventie

Naast de diverse interventies doet de brandweer ook aan brandpreventie

Brandpreventieadviseur in Zone 1 West-Vlaanderen

De doelstelling van Brandveilig Samen Leven (BSL) moet zijn om de burger te sensibiliseren en bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheden op het vlak van brandpreventie en brandveiligheid. Het centrale element hierin is de zelfredzaamheid van de burger. Het menselijk aspect speelt immers een cruciale rol in brandvoorkoming.
Het spreekt voor zich dat elke doelgroep in onze leefgemeenschap eigen prioriteiten heeft. Iedere zone heeft de verplichte doelstelling opgenomen om “burgers bewust te maken voor brandpreventie in woningen”.
Een integraal veiligheidsbeleid waarin brandvoorkoming een prominente plaats toegewezen krijgt situeert zich op 3 terreinen:

 • adviseren
 • controleren
 • informeren en sensibiliseren
Adviseren en controleren:

Dit onderdeel is grotendeels de taak van de preventionisten die op basis van wetten, decreten en normen voorschriften opleggen aan bouwheren om het voorkomen en / of beperken van lichamelijke en stoffelijke schade. Dit gebeurt meestal via een brandpreventieverslag en hebben steeds betrekking op de brandveiligheid van de gebouwen.

Informeren en Sensibiliseren:

Uitgangspunt hier is dat de gebruikers van het gebouw, de bewoners, voldoende zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid aan de dag leggen om brandveilig te leven in een (brandveilig) gebouw en om in geval van calamiteit toch veilig het gebouw zelfstandig te verlaten. De functie van BPA is hiervoor op maat geknipt. De BPA kan op éénvoudige vraag van de betrokkene gratis advies verlenen en eventueel een analyse maken van de woonentiteit. De BPA-er komt niet in plaats van de preventionist maar is een onderdeel en versterking van de verantwoordelijkheden van de brandweer.


De Visie van de brandpreventieadviseur (BPA) in de zone.

De visie van de BPA is een brandveilig samenleven voor de burger bekomen.
Dit is een visie op lange termijn. De inzet van de BPA-er moet er op gericht zijn om bij brand:

 • de menselijke schade te voorkomen of te beperken
 • de materiële schade te voorkomen of te beperken

Het speerpunt is echter gericht op het gedrag van de mensen.
De burgers moeten:

 • weten dat men brand kan voorkomen of vermijden
 • hun zelfredzaamheid kunnen verhogen
 • hun veiligheidsbewustzijn kunnen versterken
 • beseffen dat brandveiligheid een wezenlijk onderdeel is van de (leef-)gemeenschap

Het doel van “Community Safety” is:

 • ELKE BURGER moet brandgevaar herkennen (Risicogedrag)
 • ELKE BURGER moet actief brand voorkomen (Preventie Maatregelen)
 • ELKE BURGER moet veilig reageren in geval van een incident (Evacuatie, Hulpdiensten verwittigen, Bluspoging,…)

Het einddoel moet uiteindelijk tot een gedragsverandering bij de burger leiden.
Contact: bpa@zone1.be


Toegevoegd op 05 november 2015 | Door De Dobbeleer Vincent